Rekisteriseloste

päivitetty 1.2.2019

1. Rekisterin nimi
Hämeenlinnan fysioterapia ja hieronta Oy:n asiakastietorekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Hämeenlinnan fysioterapia ja hieronta Oy
Kasarmikatu 1, 13100 Hämeenlinna

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Marika Rantanen , p. 040 5085261
hmlfyhi@gmail.com

4. Tietosuojavastaava
Marika Rantanen, p. 040 5085261
hmlfyhi@gmail.com

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Asiakasrekisterimme tarkoitus on kerätä asiakkaan hoitosuhteen vaatimat perustiedot, tehdä
käyntikohtaiset kirjaukset, hoitopalautteet, laskutus, tilastointi, tiedon arkistointi.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaiden etu- ja sukunimi, syntymäaika, postiosoite, sähköposti, puhelinnumero,
ammatti, asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö, huoltaja (alaikäisen kohdalla), mahdollinen edunvalvoja,
asiakkaan hoitoon hakeutumisen syyt, palvelutapahtuman tiedot: terapeutin toteuttamat tutkimukset,
diagnoosit, toteutunut hoito, jatkosuunnitelma, yhteydenotot, asiakkaan antama palaute
hoidosta/terapiajaksosta.
Hämeenlinnan fysioterapia

6.Säännönmukaiset tiedonlähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, omaiselta, tai huoltajalta, palvelun piiriin
lähettävältä tai palvelun tilaavalta taholta, muilta asiakasta hoitavilta terveydenhuollon tahoilta,
palvelutapahtuman edetessä, hoitavan terapeutin suorittamien tutkimus-ja hoitotoimenpiteiden kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella, suostumus kirjataan asiakkaan tietoihin, esim.
hoitopalaute.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit
Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä asiakasrekisteriin tallennettujen tietojen säilytysaikaa
koskien: sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista 17
päivänä elokuuta 1992 annetun lain (785/1992) 12 §:n 2 momentin ja sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (159/2007), sellaisena kuin
niistä on ensin mainittu laissa 653/2000.
-potilaan perustiedot ja keskeiset hoitotiedot sisältävät asiat-> 12v potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole
tietoa 120v potilaan syntymästä
-yhteenvedot-> 12v potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, 120v. potilaan syntymästä.
-hoidon suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin liittyvät merkinnät ja merkinnöistä
muodostetut asiakirjat-> 12v potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, 120v potilaan ayntymän jälkeen.
-tutkimus-ja laskenta-aineistot, tiedonkeruulomakkeet-> 12v. asiakirjan laatimisesta
Hämeenlinnan fysioterapia
-lähete-, hoitopalaute-ja konsultaatioasiakirjat-> 12v potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietos 120v
syntymän jälkeen
-ajan-ja hoidonvarauspäiväkirjat-> 12v viimeisen käynnin toteutumisesta

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin säilytyspaikka
a) Manuaalinen aineisto säilytetään palveluntarjoajan tiloissa, lukitussa huoneessa, lukituissa
arkistokaapeissa. Yrityksen henkilökunta on salassapitovelvollinen, kaikki kerätty tieto kuuluu
salassapitovelvollisuuden piiriin.
b) Diarium-ohjelmisto toimii Finnish Net Solutions Oy:n omistamalla palvelinlaitteistolla. Palvelintilat
sijaitsevat fyysisesti Espoossa. Palvelintila on lukittu ja kameravalvottu tila ja sinne on pääsy ainoastaan
määrätyillä järjestelmän ylläpidosta vastaavilla henkilöillä.
Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä
palomuurein ja muin teknisin toimenpitein. Jokaisesta lomakkeen avauksesta tallentuu tietokantaan
lokimerkintä siitä, kuka katsoi henkilön tietoja.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnön voi esittää
henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle. Hämeenlinnan
fysioterapia ja hieronta toimittaa jäljennöksen tiedoista kuukauden kuluessa asiakkaalle tai tiedot voi nähdä
tietojärjestelmästä käynnin yhteydessä kun henkilöllisyys on tarkastettu.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista rekisteristä, jos niitä on käsitelty lainvastaisesti
tai niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin.
Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Korjausvaatimuksen voi
esittää henkilökohtaisesti tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle.